Take a fresh look at your lifestyle.

ATUMATUOKWU (FIGURES OF SPEECH).

0 7,392


Atumatuokwu bu nka di iche ndi gibo ji acho okwu na edemede ha mma. Mgbe o bula a na- ekwu maka atumatuokwu, ihe a na- ekwu maka ya bu okwu nka di iche iche n’ asusu Igbo.
A bia n’ edemende/agumagu, a na – enwe okwu nka di iche iche e ji acho yam ma. N’ ihi nke a, onye o bula choro ka okwu ufodu ma o bu edemede ya dim ma ga – agba mbo muta atumatuokwu digasi iche iche.
ATUMATUOKWU UFODU E NWERE N’ ASUSU IGBO GUNYERE:-

 1. Mburu (Metaphor)
 2. Myiri (simile)
 3. Nsinuda (Onamatopia)
 4. Mmemmadu (personification)
 5. Nkwusara (apostrophe)
 6. Uraokwu (pun)
 7. Ekwuecheozo/Ogharaokwu (Irony)
 8. Egbeokwu (Hyperbole)
 9. Ajujunzaraonwe (rhetorical question)
 10. Igbuduokwu (paradox)
 11. Nhagideokwu (Antithesis)
 12. Biambiammgbochi (Alliteration)
 13. Akpuokwu (Epigram)
 14. Nkwuma (Euphemism)
 15. Ahaonochi (Mitonymy) dgz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *